kriokomora

ul. Kraszewskiego 7/9

93-161 Łódź

T. 42 643 43 00

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misja i cele

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w obszarze ochrony zdrowia, a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • rehabilitację medyczną dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie rehabilitacji psychologicznej oraz grup wsparcia,
  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne w tym również młodzież,
  • organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów szkoleń, kursów i warsztatów dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego,
  • podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie przedsięwzięć promujących i popularyzujących wiedzę w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz pielęgnacji niemowląt;
  • doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • wspieranie osób, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, zgodnie z celami fundacji,
  • udzielenie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
  • współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą,
  • pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych i materiałów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych od firm i instytucji w kraju i zagranicą,
  • wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

 

Ponadto celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych, a w szczególności:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i       wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w § 8 ust 2 Statutu.

2014-11-24-gala-5d.jpg

.

 

Copyright © 2015 NETMI

 

TAGI: rehabilitacja kardiologiczna łódź, kriokomora łódź, rehabilitacja kardiologiczna, wady postawy łódź, rehabilitacja w łodzi, rehabilitacja neurologicznałódź, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja dzieci łódź, rehabilitacja łódź, vojta, ocena rozwoju łódź, rehabilitacja dzieci, ndt bobath łódź, warsztaty dla rodziców, echo serca

Background Image

Header Color

:

Content Color

: