kriokomora

ul. Kraszewskiego 7/9

93-161 Łódź

T. 42 643 43 00

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Załącznik nr 1

do Uchwały Fundatora

Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY"

nr 1/2014.

z dnia 27 stycznia 2014 r.

 

 

STATUT

Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY"

tekst jednolity na dzień 27 stycznia 2014 r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY" zwana w dalszej części Statutu "Fundacją" ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym repertorium A 5344/2011 w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 16 przed notariuszem Anną Goździalską, w dniu 22 października 2011 r., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000398055.
 2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

 1. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

 1. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja „KAMIEŃ MILOWY" lub ŁFR „KAMIEŃ MILOWY" oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i tytuły honorowe przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.
 2. Przyznawanie odznaczeń, o których mowa w ust. 1 należy do Rady Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w obszarze ochrony zdrowia a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Fundacja nie ma prawa :

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)    przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. rehabilitację medyczną dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  2. przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  3. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  4. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji psychologicznej oraz grup wsparcia,
  5. organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  6. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych,
  7. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne w tym również młodzież,
  8. organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów szkoleń, kursów i warsztatów dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego,
  9. podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie przedsięwzięć promujących i popularyzujących wiedzę w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz pielęgnacji niemowląt;
  10. doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  11. wspieranie osób, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, zgodnie z celami fundacji,
  12. udzielenie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
  13. współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą,
  14. pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych i materiałów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych od firm i instytucji w kraju i zagranicą,
  15. wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.
 2. Ponadto celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, a w szczególności:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. działalności charytatywnej;
  5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. ochrony i promocji zdrowia;
  7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
  16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  18. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  20. ratownictwa i ochrony ludności;
  21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  22. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  23. promocji i organizacji wolontariatu;
  24. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  25. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  26. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w § 8 ust 2 Statutu.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. współpracować z organami administracji publicznej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.

III. Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych, przy czym kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznacza się na cele prowadzenia przez Fundacje działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

b)    darowizn, spadków, zapisów,

c)    dotacji i subwencji osób prawnych,

d)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e)    dochodów z majątku fundacji,

f)     odsetek bankowych,

g)    dochodów z działalności gospodarczej

 1. Całość dochodów   uzyskiwanych   przez   Fundację jest   przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych, w tym działalności pożytku publicznego.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

IV. Działalność gospodarcza

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. PKD – 10 - Produkcja artykułów spożywczych,
  2. PKD – 11 - Produkcja napojów,
  3. PKD – 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych,
  4. PKD – 14 - Produkcja odzieży,
  5. PKD – 16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, w wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
  6. PKD – 17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
  7. PKD – 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  8. PKD – 32 - Produkcja pozostałych wyrobów,
  9. PKD – 38 - Działalność   związana   ze   zbieraniem,   przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
  10. PKD – 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  11. PKD – 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  12. PKD – 43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
  13. PKD – 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
  14. PKD – 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  15. PKD – 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  16. PKD – 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
  17. PKD – 55 - Zakwaterowanie,
  18. PKD – 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
  19. PKD – 58 - Działalność wydawnicza,
  20. PKD – 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  21. PKD – 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  22. PKD – 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
  23. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
  24. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  25. PKD – 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  26. PKD – 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
  27. PKD – 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
  28. PKD – 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,
  29. PKD – 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  30. PKD – 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  31. PKD – 77 - Wynajem i dzierżawa,
  32. PKD – 78 - Działalność związana z zatrudnieniem,
  33. PKD – 79 -   Działalność organizatorów turystyki,   pośredników   i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
  34. PKD – 80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
  35. PKD – 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
  36. PKD – 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
  37. PKD – 85 - Edukacja,
  38. PKD – 86 - Opieka zdrowotna,
  39. PKD-87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  40. PKD – 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
  41. PKD – 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  42. PKD – 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
  43. PKD – 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
  44. PKD – 94 - Działalność organizacji członkowskich,
  45. PKD – 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
  46. PKD – 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa,

 

V. Władze Fundacji

§13

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w tym organie nie pobierają wynagrodzenia a jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 Rada Fundacji

§14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy. W przypadku gdy oboje Fundatorzy nie żyją członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. śmierci członka Rady Fundacji,
  5. odwołania członka Rady Fundacji z pełnionej funkcji przez Fundatorów.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane   prawomocnym   wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§15

 1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, lecz co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  6. Przyznawania odznaczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 Statutu.
 2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów. W przypadku, gdy Fundatorzy nie żyją, prawo powołania członków Zarządu przysługuje Radzie Fundacji.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji przez Fundatorów bądź w przypadku, gdy Fundatorzy nie żyją, przez Radę Fundacji.

§19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę Statutu,
  8. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do składania Fundatorom corocznych sprawozdań z działalności, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.
 4. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania swoich obowiązków.

§20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną bądź w inny dostępny sposób.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu łącznie.

VI. Zmiana Statutu

§22

 1. Dopuszcza się zmianę Statutu w toku działalności Fundacji.
 2. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów zmian w Statucie Fundacji dokonuje żyjący Fundator. W przypadku śmierci ostatniego Fundatora, w/w zmian dokonuje Rada.

 

 

VII. Połączenie z inną fundacją.

§23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym w przypadku powołania zarządu wieloosobowego, jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

VIII. Likwidacja Fundacji

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym w przypadku powołania zarządu wieloosobowego, jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji oraz innych osób prawnych bądź fizycznych realizujących cele zbliżone do celów Fundacji, chyba, że Fundatorzy postanowią inaczej.

20141231_121953.jpg

.

 

Copyright © 2015 NETMI

 

TAGI: rehabilitacja kardiologiczna łódź, kriokomora łódź, rehabilitacja kardiologiczna, wady postawy łódź, rehabilitacja w łodzi, rehabilitacja neurologicznałódź, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja dzieci łódź, rehabilitacja łódź, vojta, ocena rozwoju łódź, rehabilitacja dzieci, ndt bobath łódź, warsztaty dla rodziców, echo serca

Background Image

Header Color

:

Content Color

: